Home Isolation การแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย COVID-19

สำหรับผู้ที่แพทย์ให้ทำ Home Isolation จะมีข้อปฏิบัติ อุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ ที่ทางรพ.จะสนับสนุนให้เมื่อต้องทำการกักตัว
การแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยที่
1. รอ Admit ที่รพ.และเป็นผู้ที่แพทย์พิจารณาว่ารักษาที่บ้านได้

2. รักษาตัวในรพ. หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วัน แล้วจำหน่ายเพื่อ Home Isolation ต่อ

ผู้ที่เข้าเกณฑ์การทำ Home Isolation

1.ผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือไม่มีอาการ

2. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

3. มีอายุน้อยกว่า 60 ปี

4. ไม่มีโรคร่วมดังต่อไปนี้

– โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

– โรคไตเรื้อรัง

– โรคหัวใจและหลอดเลือด

– โรคหลอดเลือดในสมอง

– เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

– หรือโรคอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์

5. มีห้องแยกที่เป็นสัดส่วนชัดเจน

6. น้ำหนักน้อยกว่า 90 กก. หรือ ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 30

7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตน