10 ข้อปฏิบัติเมื่อต้องทำ Home Isolation จากการติด COVID-19

 10 ข้อปฏิบัติเมื่อต้องทำ Home Isolation จากการติด COVID-19

  1. งดออกจากที่พัก และห้ามผู้อื่นมาเยี่ยม
  2. แยกของใช้ส่วนตัว ถ้าเป็นไปได้ควรแยกห้องพักด้วย
  3. แยกทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว และทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสอยู่เสมอ
  4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  5. งดการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และกำหนดจุดในการรับอาหารและสิ่งของอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น
  6. อยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร
  7. แยกห้องน้ำใช้ หากมีห้องเดียวให้เข้าห้องน้ำเป็นคนสุดท้าย และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังใช้งาน
  8. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
  9. แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป โดยให้ใส่ถุงสองชั้นและมัดปากถุงขยะให้แน่น
  10. หมั่นสังเกตอาการตนเองวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำ หากมีอาการ หอบ เหนื่อย มีไข้สูงติดต่อกัน ให้รีบติดต่อไปยังรพ. ที่ทำการรักษาทันที

*ในระหว่างกักตัวแนะนำให้บุคคลอื่นในครอบครัวที่ไม่ติดเชื้อให้ไปพักอาศัยที่อื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้กับคนในครอบครัว

 

Home Isolation