ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีอาการเร่งด่วน ให้เลื่อนนัด หรือใช้วิธี TeleMEd

TeleMed COVID 21
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีอาการเร่งด่วน
ท่านสามารถทำการเลื่อนนัดหมายเข้ารับบริการ
คลินิกอายุรกรรม : 0 2306 9146 และ 0 2306 9147,
คลินิกพิเศษ : 0 2306 9149 (ในวันและเวลาทำการ)
ทั้งนี้ท่านสามารถใช้บริการพบแพทย์แบบ online ผ่านทาง TeleMed (สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำใน Link ได้) https://www.tropmedhospital.com/…/telemedicine-main.html