ไตเทียม PNG

หน่วยไตเทียมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตามมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งตรวจรับรองโดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย โดยคำนึงถึงสิทธิ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

งานบริการ

1. ให้บริการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคเขตร้อนที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน เช่น โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออกโรคฉี่หนู โรคสครับไทฟัส และโรคติดเชื้อจากสาเหตุต่าง ๆ เป็นต้น
2.ให้บริการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนี้
วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการ 2 รอบ เวลา 07.00–18.00 น
วันพุธ เปิดให้บริการ 1 รอบเวลา 07.00–15.00 น.
ในกรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน 6 เตียง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Hemodialysis for travelers

ความรู้จากหน่วยไตเทียม

ติดต่อเรา : Contact us

หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ 420/6 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400    โทรศัพท์ : 02-3069151 เปิดให้บริการ เวลา 07.00–18.00 น