หลักเกณฑ์การรับผู้สูงอายุ

หลักเกณฑ์การรับผู้สูงอายุใหม่

1.ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี

2.ผู้สูงอายุได้รับการพิจารณาจาก แพทย์

3.ผู้สูงอายุต้องได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วไม่เกิน 1 ครั้ง

4.ผู้สูงอายุได้รับการเอกซ์เรย์ปอดก่อนเข้ารับในหน่วยบริบาลผู้สูงอายุ

5.ผู้สูงอายุได้รับ การตรวจคลื่นหัวใจก่อนเข้ารับบริการในหน่วย

หลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถรับผู้สูงอายุได้

1.ผู้สูงอายุที่มีโรคติดต่อ

2.ผู้สูงอายุที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

3.ผู้สูงอายุที่มีระดับการรู้สึกต่ำกว่าปกติ

4.ผู้สูงอายุที่มีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

5.ผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดต่างๆในระยะไม่เกิน 3 เดือน

6.ผู้สูงอายุที่มีการเจาะคอ