ขั้นตอนการรับบริการงานเวชระเบียน

 ผู้รับบริการ

จุดคัดกรองผู้ป่วย
– แยกประเภทผู้รับบริการ

งานเวชระเบียน

ผู้รับบริการรายเก่า
ติดต่อช่องบริการ ผู้ป่วยเก่า

• บัตรประชาชนตัวจริง/บัตร รพ.
• ใบแยกประเภทผู้รับบริการ (กรณีไม่ทำนัด Online)
• ตรวจสอบนัดในระบบ Online

ผู้รับบริการรายใหม่ Walk in
ติดต่อช่องบริการ ผู้ป่วยใหม่

• กรอกแบบฟอร์มขอมีเวชระเบียน
• บัตรประชาชนตัวจริง
• ใบแยกประเภทผู้รับบริการ

ผู้รับบริการรายใหม่ Online
ติดต่อช่องบริการ ลงทะเบียนออนไลน์

• เลข HN ที่ได้รับจาก รพ. ผ่านทาง E-mail
• บัตรประชาชนตัวจริง
• ใบแยกประเภทผู้รับบริการ (กรณี ไม่ทำนัด Online)
• ตรวจสอบนัดในระบบ Online

แผนกตรวจ

พบแพทย์

ชำระเงิน

รับยา

กลับบ้าน

 

หมายเหตุ : กรณีที่มารับบริการหน่วยเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย) กรุณาติดต่อขอรับบัตร รพ. ได้ที่ ชั้น 1 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

แบบฟอร์มขอมีเวชระเบียน

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment