อัตราค่าบริการ

ราคาชั้น 4ชั้น 5premium
ห้องเดี่ยว1700 / วัน1800 / วัน-
ห้องรวม1050 / วัน1100 / วัน-
ห้องคู่--1500 / วัน
ห้องเดี่ยวเล็ก--1900 / วัน
ห้องเดี่ยวใหญ่--2100 / วัน
VIP--3600 / วัน

ติดต่อเรา : Contact us

หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน                      ชั้น 4 อาคาร ตระหนักจิต หะริณสูต เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท                    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์: 02-3544658 02-3069100 ต่อ 1640

เวลาในการเยี่ยม

ทุกวัน 09.00 น.  –  19.00 น.