นพ วิชัย4

นายแพทย์วิชัย สุภนรานนท์

พญ จิตติมา2

แพทย์หญิงจิตติมา ฐิตวัฒน์

พญ. นฤมล4

แพทย์หญิงนฤมล สิทธิ์บูรณะ

รูปอาจารย์ภัสเนสวร์2

นายแพทย์ภัสเนศวร์ สุขโพธิ์เพชร

พญ. กังสดาล2

แพทย์หญิงกังสตาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ

พญ. สรวลัย2

แพทย์หญิงสรวลัย รักชาติ

พญ สุพิชชา2

แพทย์หญิงสุพิชชา กมลรัตนกุล

พญ. อมรรัตน์2

แพทย์หญิงอมรรัตน์ รุ่งจรูญธนกุล