คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ (HA)

1.ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญที่ปรึกษา
2.ผศ.พญ.วิรงค์รอง เจียรกุลที่ปรึกษา
3.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
4.อ.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญประธานกรรมการ
5.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมรองประธานกรรมการ
6.พญ.วราภรณ์ สุทธิธรรมกรรมการ
7.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
8.นางสาวธานี รักนามกรรมการ
9.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มกรรมการ
10.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์กรรมการ
11.นางฐิติพร แก้วรุณคำกรรมการ
12.นางสมพิศ สุวรรณบูลกรรมการ
13.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วกรรมการ
14.นางสาวณพิชญ์ วัดมณีกรรมการ
15.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างกรรมการ
16นางสาวกิรณา สีนิลกรรมการ
17.นางดวงรัตน์ มีอารีย์กรรมการ
18.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยกรรมการ
19.นางเนาวรัตน์ เจริญสุขกรรมการ
20.นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษากรรมการ
21.นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำกรรมการ
22.นางจิตรา สุริยะกรรมการ
23.นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุลกรรมการ
24.นางสาวกัลย์สุดา สารแสนกรรมการ
25.นายวรรณเฉลิม ชาววังกรรมการ
26.นางสาวฉัตรนภา ดวงดีกรรมการ
27.นางสุนทรา ณ บางช้างกรรมการ
28.นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรชูชาติกรรมการ
29.นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์กรรมการ
30.นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูรกรรมการ
31.นางปวรรัตน์ ประทุมกรรมการ
32.นางสาวพัชริดา พบถาวรกรรมการ
33.นางสาวไปรยา นะวะมวัฒน์กรรมการ
34.นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนาเลขานุการ
35.นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดงผู้ช่วยเลขานุการ
 • วางแผนการพัฒนาคุณภาพและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างทีมกับหน่วยงานต่างๆ
 • กำหนดกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
 • ติดตามตัวชี้วัดในงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
 • ประสานงานกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในการเข้าตรวจประเมินโรงพยาบาล
 • จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำคัญในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก
 • สื่อสารและส่งเสริมผลการดำเนินงานที่ดี สร้างความมั่นใจในงานคุณภาพของโรงพยาบาล
 • เชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

1.อ.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญที่ปรึกษา
2.ผศ.พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวนประธานกรรมการ
3.ผศ.พญ.ประกายแก้ว จรูญวรรธนะรองประธานกรรมการ
4.นพ.เจนภพ ม้ารุ่งเรืองรองประธานกรรมการ
5.นางฐิติพร แก้วรุณคำรองประธานกรรมการ
6.พญ.วราภรณ์ สุทธิธรรมกรรมการ
7.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมกรรมการ
8.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
9.นางสาวธานี รักนามกรรมการ
10.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มกรรมการ
11.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์กรรมการ
12.นางสมพิศ สุวรรณบูลกรรมการ
13.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วกรรมการ
14.นางสาวณพิชญ์ วัดมณีกรรมการ
15.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างกรรมการ
16.นางสาวกิรณา สีนิลกรรมการ
17.นางดวงรัตน์ มีอารีย์กรรมการ
18.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยกรรมการ
19.นางเนาวรัตน์ เจริญสุขกรรมการ
20.นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษากรรมการ
21.นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำกรรมการ
22.นางจิตรา สุริยะกรรมการ
23.นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุลกรรมการ
24.นางสาวมาลาตรี เขื่อนควบกรรมการ
25.นายวรรณเฉลิม ชาววังกรรมการ
26.นางสาวฉัตรนภา ดวงดีกรรมการ
27.นางสุนทรา ณ บางช้างกรรมการ
28.นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรชูชาติกรรมการ
29.นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์กรรมการ
30.นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูรกรรมการ
31.นางปวรรัตน์ ประทุมกรรมการ
32.นางดวงเดือน เที่ยงสันติธรรมกรรมการ
33.นางอรทัย  ห้าวหาญกรรมการ
34.นางสาวผกามาศ  ใจชอบกรรมการ
35.นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดงกรรมการ
36.นางสาวพัชริดา พบถาวรกรรมการ
37.นางสาวไปรยา นะวะมวัฒน์เลขานุการ
38.นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนาผู้ช่วยเลขานุการ
 • กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของโรงพยาบาล
 • กำหนดแนวทางปฏิบัติ การควบคุม รวมถึงบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง การวางแผน การอบรม การทบทวนอุบัติการณ์ที่สำคัญ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ
 • ส่งเสริมและสนับสนุน เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 • นำนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้มีการประสานงาน และบูรณาการ
 • ทบทวนอุบัติการณ์ที่สำคัญ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวโน้มของปัญหา เพื่อหาโอกาสพัฒนา และเฝ้าระวัง ป้องกัน รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือนประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมหรืออุบัติการณ์ที่สำคัญ
 • ติดตาม วัดผลกระบวนการ รวมถึงผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของโรงพยาบาล

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)

1.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
2.ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ที่ปรึกษา
3.ผศ.พญ.วีรวรรณ ลุวีระที่ปรึกษา
4.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมที่ปรึกษา
5.อ.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญประธานกรรมการ
6.ผศ.นพ.ธันดร งามประเสริฐชัยรองประธานกรรมการ
7.อ.พญ.ธนยา ศิริปุณย์รองประธานกรรมการ
8.ผศ.พญ.บริมาส หาญบุญคุนูปการกรรมการ
9.อ.นพ.วศิน แมตสี่กรรมการ
10.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
11.นางสาวธานี รักนามกรรมการ
12.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มกรรมการ
13.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วกรรมการ
14.นางสาวณพิชญ์ วัดมณีกรรมการ
15.นางสาวกิรณา สีนิลกรรมการ
16.นางดวงรัตน์ มีอารีย์กรรมการ
17.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยกรรมการ
18.นางเนาวรัตน์ เจริญสุขกรรมการ
19.นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษากรรมการ
20.นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุลกรรมการ
21.นางสาวฉัตรนภา ดวงดีกรรมการ
22.นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์กรรมการ
23.นางสาวพรทิพา ขวัญราชกรรมการ
24.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์เลขานุการ
25.นางสาวปิยนันท์ ภักดีวุธผู้ช่วยเลขานุการ
26.นางสาวพัชริดา พบถาวรผู้ช่วยเลขานุการ
 • กำหนดนโยบายมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • จัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เจ้าหน้าที่ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ
 • จัดองค์กรและการบริหารที่เอื้ออำนวยต่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามประเมินผล และพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยการทำงานเป็นทีมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)

1.รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภาที่ปรึกษา
2.ผศ.นพ.ธีระ กุศลสุขประธานกรรมการ
3.ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์รองประธานกรรมการ
4.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมรองประธานกรรมการ
5.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
6.นางสาวธานี รักนามกรรมการ
7.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มกรรมการ
8.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์กรรมการ
9.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วกรรมการ
10.นางสาวณพิชญ์ วัดมณีกรรมการ
11.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างกรรมการ
12.นางสาวกิรณา สีนิลกรรมการ
13.นางดวงรัตน์ มีอารีย์กรรมการ
14.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยกรรมการ
15.นางเนาวรัตน์ เจริญสุขกรรมการ
16.นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษากรรมการ
17.นางสุนทรา ณ บางช้างกรรมการ
18.นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์กรรมการ
19.นางสาวพุทรา ชลสวัสดิ์กรรมการ
20.นายเสวก ชมมิ่งกรรมการ
21.นายสมศักดิ์ เลาะพึ่งกรรมการ
22.นางสาวพัชริดา พบถาวรเลขานุการ
23.นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดงผู้ช่วยเลขานุการ
24.นายชาลี กริ่มใจผู้ช่วยเลขานุการ
 • กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การกำจัดของเสีย การป้องกันอัคคีภัย ระบบการป้องกันภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่สำคัญ และการจัดการด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนพัฒนาให้มีโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เป็นหลักประกันว่าผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบายและเป็นที่พอใจ
 • ดำเนินการตามแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ ดำเนินการพิทักษ์ปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการประเมินและฟังเสียงสะท้อนในการกำจัดของเสียของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 • ติดตาม ควบคุมกำกับและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน (MRA)

1.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
2.รศ.นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณประธานกรรมการ
3.ผศ.พญ.บริมาส หาญบุญคุนูปการรองประธานกรรมการ
4.พญ.ชไมพร เตชะกำพุรองประธานกรรมการ
5.นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำรองประธานกรรมการ
6.หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านกรรมการ
7.ตัวแทนแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรรมการ
8.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วกรรมการ
9.นางสาวกิรณา สีนิลกรรมการ
10.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยกรรมการ
11.นางสาวมาลี คูศรีเทพประทานกรรมการ
12.นางสาวศศิมาภรณ์ อ่อนพุทธากรรมการ
13.นางสาวขนิษฐา เขียวแสวงกรรมการ
14.นางสาวพัชรินทร์ คำอินทร์กรรมการ
15.นางสาวนิภาพร ศรีทิมกรรมการ
16.นางสถาพร โอสถสมบูรณ์กรรมการ
17.นางอรทัย ห้าวหาญกรรมการ
18.นายวรรณเฉลิม ชาววังกรรมการ
19.นางสาวจันทนา โพธิ์ศรีปัทมากุลเลขานุการ
20.นางสาวอรณี ปาปะภาผู้ช่วยเลขานุการ
 • กำหนดมาตรฐาน นโยบาย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วย
 • จัดระบบบริการเวชระเบียน การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความลับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ
 • เชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร ดูแลผู้ป่วย และการพัฒนาคุณภาพ
 • ควบคุม ติดตาม การทบทวนและวิเคราะห์ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
 • สรุปรวบรวมผลการทบทวน วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนและคุณภาพของการบันทึกเวชระเบียนและสถิติ เพื่อวางแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการ การบันทึกและคุณภาพเวชระเบียนต่อไป

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)

1.ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญที่ปรึกษา
2.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
3.อ.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญที่ปรึกษา
4.รศ.นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณประธานกรรมการ
5.นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุลรองประธานกรรมการ
6.รศ.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์กรรมการ
7.ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์ ศิวากรณ์กรรมการ
8.พญ.ชไมพร เตชะกำพุกรรมการ
9.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมกรรมการ
10.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
11.นางสาวธานี รักนามกรรมการ
12.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มกรรมการ
13.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์กรรมการ
14.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วกรรมการ
15.นางสาวณพิชญ์ วัดมณีกรรมการ
16.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างกรรมการ
17.นางสาวกิรณา สีนิลกรรมการ
18.นางดวงรัตน์ มีอารีย์กรรมการ
19.นางเนาวรัตน์ เจริญสุขกรรมการ
20.นางสาวปฐมา เทพชัยศรีกรรมการ
21.นางสาวพัชรินทร์ ช่วยระวะกรรมการ
22.นางสาวจิตรานันท์ สุกุมลนันทน์กรรมการ
23.นางสาวณัฐธิดา เหลืองสุชนกุลกรรมการ
24.นางสาววริษฐา โชติช่วงฉัตรชัยกรรมการ
25.นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนากรรมการ
26.นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดงกรรมการ
27.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยเลขานุการ
28.นางสาวสุธาทิพย์ เพิ่มพูลพานิชผู้ช่วยเลขานุการ
 • กำหนดทิศทางและส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการด้านยาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนและการจัดการระบบยา การเก็บและการสำรองยาอย่างเหมาะสมปลอดภัย
 • ประเมินและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านยาเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ของระบบ มีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จและเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับระบบการจัดการยาอย่างสม่ำเสมอ
 • มีนโยบายป้องกันความคลาดเคลื่อนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการสั่งใช้ยาและการถ่ายทอดคำสั่ง พร้อมทั้งนำสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมการระบุรายละเอียดที่จำเป็นในคำสั่งใช้ยา การระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับยาที่ดูคล้ายกันหรือชื่อเรียกคล้ายกัน มาตรการเพื่อป้องกันคำสั่งใช้ยาที่มีโอกาสเกิดปัญหาและการป้องกันการใช้คู่ยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง
 • มีการทบทวนคำสั่งใช้ยาทุกรายการ มีการจัดเตรียมยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ยาทุกรายการมีการติดฉลากอย่างเหมาะสม ชัดเจนและอ่านง่ายติดที่ภาชนะบรรจุยา โดยระบุชื่อผู้ป่วย ชื่อยา ความเข้มข้น ขนาดยา วิธีใช้
 • กำหนดมาตรฐานการสื่อสารคำสั่งใช้ยา เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนมีการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งใช้ยาที่จัดพิมพ์ไว้ล่วงหน้าให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
 • มีกระบวนการในการระบุบัญชีรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับอย่างถูกต้องแม่นยำ และใช้บัญชีรายการในการให้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยในทุกจุดของการให้บริการ มีการเปรียบเทียบบัญชีรายการยาที่ผู้ป่วยกำลังใช้กับคำสั่งแพทย์ทุกครั้งเมื่อมีการรับไว้ ย้ายหอผู้ป่วย และหรือจำหน่าย มีการจัดการกับยาที่ส่งคืนที่ห้องยาอย่างเหมาะสม เช่น ยาที่แพทย์สั่งหยุดใช้
 • จัดให้มียาและหรือเวชภัณฑ์ฉุกเฉินในหน่วยดูแลผู้ป่วยต่างๆตามความจำเป็น มีระบบกลุ่มและดูแลให้เกิดความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา และมีการจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใช้ไปมีระบบการจ่ายยาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยอย่างปลอดภัยในเวลาที่ห้องยาปิ
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิชาการ (HRD)

1.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
2.อ.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญที่ปรึกษา
3.ผศ.พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวนประธานกรรมการ
4.อ.พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจรองประธานกรรมการ
5.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมรองประธานกรรมการ
6.นางฐิติพร แก้วรุณคำรองประธานกรรมการ
7.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
8.นางสาวธานี รักนามกรรมการ
9.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มกรรมการ
10.นางสมพิศ สุวรรณบูลกรรมการ
11.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วกรรมการ
12.นางสาวสุพัตรา ยอดปัญญากรรมการ
13.นางสาวกิรณา สีนิลกรรมการ
14.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยกรรมการ
15.นางเนาวรัตน์ เจริญสุขกรรมการ
16.นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำกรรมการ
17.นางจิตรา สุริยะกรรมการ
18.นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุลกรรมการ
19.นางสาวประภัสสร ชาติประสพกรรมการ
20.นางสาววันเพ็ญ เครือเทศกรรมการ
21.พญ.วราภรณ์ สุทธิธรรมกรรมการ
22.นางสาวฉัตรนภา ดวงดีกรรมการ
23.นางสาวผกามาศ ใจชอบกรรมการ
24.นางสุนทรา ณ บางช้างกรรมการ
25.นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรชูชาติกรรมการ
26.นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์กรรมการ
27.นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูรกรรมการ
28.นางปวรรัตน์ ประทุมกรรมการ
29.นางสาวไพริน บุญประเสริฐกรรมการ
30.นางสาวบัวรัน นิละภากรรมการ
31.นายศักดิ์ดา เชื้อคำเพ็งกรรมการ
32.นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนากรรมการ
33.นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐศรีเลขานุการ
34.นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดงผู้ช่วยเลขานุการ
 • วางแผนด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากรในโรงพยาบาล
 • ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรร่วมกับงานทรัพยากรบุคคลของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ถ่ายทอดแผนการพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรภายในโรงพยาบาล
 • ติดตาม วิเคราะห์การบริหารจัดการบุคลากรในโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (HP)

1.ผศ.นพ.ธีระ กุศลสุขประธานกรรมการ
2.ผศ.พญ.บริมาส หาญบุญคุนูปการรองประธานกรรมการ
3.นพ.ขวัญชัย กุมภาพงษ์รองประธานกรรมการ
4.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมรองประธานกรรมการ
5.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
6.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์กรรมการ
7.นางเนาวรัตน์ เจริญสุขกรรมการ
8.นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษากรรมการ
9.นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูรกรรมการ
10.นางสาวพรทิพา ขวัญราชกรรมการ
11.นางสาววรรทนา เกษสุนทรกรรมการ
12.นางสาวรุจรดา เกิดทองกรรมการ
13.นางสาวชมพูนุท ศรีไกรยุทธกรรมการ
14.นางสาววิมล ยานพานิชย์กรรมการ
15.นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดงกรรมการ
16.นางสาวพัชริดา พบถาวรกรรมการ
17.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วเลขานุการ
18.นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนาผู้ช่วยเลขานุการ
 • ดำเนินการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีทุกปี
 • รวบรวมข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สำคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 • วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพบุคลากร กำหนดนโยบายเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
 • จัดกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร การดูแลสุขภาพตนเองและสามารถเป็นแบบอย่างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (Role Model)
 • ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานอย่างมีความสุข

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (MD)

1.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
2.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมที่ปรึกษา
3.นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำที่ปรึกษา
4.อ.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญที่ปรึกษา
5.ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ประธานกรรมการ
6.นางบุษยา เลียบทวีรองประธานกรรมการ
7.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์กรรมการ
8.นางสาวณพิชญ์ วัดมณีกรรมการ
9.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างกรรมการ
10.นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษากรรมการ
11.นางสาวกิรณา สีนิลกรรมการ
12.นางวัลลี เกษมกมลวาทินกรรมการ
13.นางสาวอลิสา มิฆเนตรกรรมการ
14.นายเดชา ชุมภูอินทร์กรรมการ
15.นางสาวภัสดาภรณ์ ต่อมแก้วกรรมการ
16.นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์กรรมการ
17.นางพรพิศ ประเสริฐสันเทียะกรรมการ
18.นายตระกูล ตั้งตระกูลกรรมการ
19.นายวิเชียร ยิ่งพิมายกรรมการ
20.นางสาวผกามาศ ใจชอบกรรมการ
21.นางสาววรรณภา ลือชัยกรรมการ
22.นายชาลี กริ่มใจกรรมการ
23.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มเลขานุการ
24.นางสาวธานี รักนามผู้ช่วยเลขานุการ
25.นางสาวคำแก้ว เมินขุนทดผู้ช่วยเลขานุการ
 • จัดระบบบริหารจัดการเครื่องมือให้เพียงพอและมีการสำรองพร้อมใช้งาน
 • จัดทำระบบการส่งซ่อม
 • มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้เครื่องมือได้ถูกต้องและปลอดภัย
 • มีระบบการจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
 • การคัดเลือกจัดหาเครื่องมือแพทย์
 • การจัดการความเพียงพอของเครื่องมือและระบบสำรองเครื่องมือ
 • การบำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้น
 • การกำหนดระดับเครื่องมือที่ควรมีในหน่วยงาน
 • ประเมินความเพียงพอของเครื่องมือ
 • จัดทำแผนการจัดซื้อเครื่องมือ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ (PR)

1.ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญที่ปรึกษา
2.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
3.ผศ.นพ.ธีระ กุศลสุขที่ปรึกษา
4.อ.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญประธานกรรมการ
5.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มรองประธานกรรมการ
6.นางฐิติพร แก้วรุณคำรองประธานกรรมการ
7.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์กรรมการ
8.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
9.นางสมพิศ สุวรรณบูลกรรมการ
10.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างกรรมการ
11.นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำกรรมการ
12.นางสาวพรทิพา ขวัญราชกรรมการ
13.นางสาววราภรณ์ สมวงษ์กรรมการ
14.นางสาวอิศราพรรณ สร้อยพัชรกุลกรรมการ
15.นางศิวพร ผ่านภูวงษ์กรรมการ
16.นางสาวพนมเป็น ศรีประดิษฐ์กรรมการ
17.นางสาวสุดาลักษณ์ กิจจาปัญญากุลกรรมการ
18.นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดงกรรมการ
19.นายศักดิ์ดา เชื้อคำเพ็งเลขานุการ
20.นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนาผู้ช่วยเลขานุการ
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่นโยบาย ผลงาน ความเคลื่อนไหวด้านบริการ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกทุกระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ และมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ แก่ผู้มารับบริการ เพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงพยาบาล
 • ทำหน้าที่ชักชวนประชาชน ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือรับบริการด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล
 • ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อให้สังคมเห็นว่าองค์กรให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ (ISMS)

1.ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญที่ปรึกษา
2.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
3.รศ.นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณประธานกรรมการ
4.อ.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญรองประธานกรรมการ
5.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมกรรมการ
6.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
7.นางสาวธานี รักนามกรรมการ
8.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มกรรมการ
9.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์กรรมการ
10.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วกรรมการ
11.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างกรรมการ
12.นางเนาวรัตน์ เจริญสุขกรรมการ
13.นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำกรรมการ
14.นายวรรณเฉลิม ชาววังกรรมการ
15.นายเกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์กรรมการ
16.นางสาวฉัตรนภา ดวงดีกรรมการ
17.นางสาวผกามาศ ใจชอบกรรมการ
18.นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรชูชาติกรรมการ
19.นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูรกรรมการ
20.นางสาวดวงใจ สหัสสานนท์กรรมการ
21.นางสาวสุดาลักษณ์ กิจจาปัญญากุลกรรมการ
22.นายสมบูรณ์ อ่อนจันทร์กรรมการ
23.นายวิเชียร ยิ่งพิมายกรรมการ
24.นางสาวอิศราพรรณ สร้อยพัชรกุลกรรมการ
25.นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนากรรมการ
26.นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดงเลขานุการ
27.นางสาวไปรยา นะวะมวัฒน์ผู้ช่วยเลขานุการ
 • พัฒนาและจัดหาฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในหน่วยงานและปรับปรุงพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
 • เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารการดูแลผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพ
 • ให้การสนับสนุนทางเทคนิค โดยให้คำปรึกษาและให้ความรู้/ฝึกอบรม แก่ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสม
 • จัดซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติของระบบสารสนเทศ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย (PCT)

1.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
2.อ.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญประธานกรรมการ
3.ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์รองประธานกรรมการ
4.ผศ.พญ.บริมาส หาญบุญคุนูปการรองประธานกรรมการ
5.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมรองประธานกรรมการ
6.อ.พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจกรรมการ
7.หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านกรรมการ
8.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
9.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มกรรมการ
10.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์กรรมการ
11.นางฐิติพร แก้วรุณคำกรรมการ
12.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วกรรมการ
13.นางสาวณพิชญ์ วัดมณีกรรมการ
14.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างกรรมการ
15.นางดวงรัตน์ มีอารีย์กรรมการ
16.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยกรรมการ
17.นางเนาวรัตน์ เจริญสุขกรรมการ
18.นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษากรรมการ
19.นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำกรรมการ
20.นางจิตรา สุริยะกรรมการ
21.นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุลกรรมการ
22.นายวรรณเฉลิม ชาววังกรรมการ
23.แพทย์หญิงวราภรณ์ สุทธิธรรมกรรมการ
24.นางสาวฉัตรนภา ดวงดีกรรมการ
25.นางสุนทรา ณ บางช้างกรรมการ
26.นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์กรรมการ
27.นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูรกรรมการ
28.นางดวงเดือน เที่ยงสันติธรรมกรรมการ
29.นางสาวธานี รักนามเลขานุการ
30.นางสาวกิรณา สีนิลผู้ช่วยเลขานุการ
31.นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนาผู้ช่วยเลขานุการ
 • ประสานการทำงานเป็นทีมระหว่างสาขาวิชาชีพต่างๆในการประเมินผู้ป่วย วางแผนการดูแลรักษา การปรึกษาการให้ข้อมูล การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยร่วมกัน
 • วางแผนการจำหน่าย การดูแลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงการดูแลต่อเนื่องหลังการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
 • จัดกิจกรรมทบทวนการดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วย การเสียชีวิตโดยไม่ได้วางแผน การติดเชื้อในโรงพยาบาล ความคลาดเคลื่อนทางยา เป็นต้น โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • จัดทำ Clinical tracer highlight รายโรค และกำหนดตัวชี้วัดสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ตัวชี้วัดรายโรค ตัวชี้วัดสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพของกลุ่มผู้รับบริการที่สำคัญ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการปรับปรุงระบบช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

1.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
2.รศ.พญ.ยุพาพร วัฒนกูลที่ปรึกษา
3.ผศ.พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวนประธานกรรมการ
4.ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์รองประธานกรรมการ
5.พญ.วราภรณ์ สุทธิธรรมรองประธานกรรมการ
6.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มกรรมการ
7.นางสาวณพิชญ์ วัดมณีกรรมการ
8.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างกรรมการ
9.นายกฤษดา ธรรมราชกรรมการ
10.นายอุเทน ใบยากรรมการ
11.นางสาวณิชชา เรือนมูลกรรมการ
12.นางวัลลี เกษมกมลวาทินกรรมการ
13.นายณัฐพล เพราะทองกรรมการ
14.นางสาวชุติมา ผิวโพธ์กรรมการ
15.นางสาวจินตภัทร์ เขมรัตน์ตระกูลกรรมการ
16.นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์กรรมการ
17.นางสถาพร โอสถสมบูรณ์กรรมการ
18.นางสาวศศิมาภรณ์ อ่อนพุทธากรรมการ
19.นางสาวแพรวนภา สุภาพกรรมการ
20.นางวรรทนา เกษสุนทรกรรมการ
21.นางสาวภัชรี แดนวิวัฒน์เดชาเลขานุการ
22.นางสาวธานี รักนามผู้ช่วยเลขานุการ
23.นางสาวปัฐริกา เสนาผู้ช่วยเลขานุการ
 • วางแผนจัดระบบการช่วยชีวิต (CPR) โรงพยาบาล
 • จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วย
 • ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยชีวิตสำหรับบุคลากรทุกระดับ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (PC)

1.รศ.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์ที่ปรึกษา
2.ผศ.พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวนที่ปรึกษา
3.นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำที่ปรึกษา
4.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมที่ปรึกษา
5.ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์ ศิวากรณ์ประธานกรรมการ
6.อ.พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจรองประธานกรรมการ
7.นางบุษยา เลียบทวีรองประธานกรรมการ
8.นางสาวธานี รักนามรองประธานกรรมการ
9.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มรองประธานกรรมการ
10.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์รองประธานกรรมการ
11.นางสาวรุจรดา เกิดทองกรรมการ
12.นางสาวสุพัตรา ยอดปัญญากรรมการ
13.นายเดชา ชุมภูอินทร์กรรมการ
14.นางสาวพัชรินทร์ คำอินทร์กรรมการ
15.นางสาวกิติยากร คล่องดีกรรมการ
16.นางสาวปานจิต โพธิ์ทองกรรมการ
17.นางสาววัชรีพร อันทะวงษ์กรรมการ
18.นางสาววลัยกานต์ สารานพกุลกรรมการ
19.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยเลขานุการ
20.นางสาวปรินทร์ยารัตน์ หอมวงษ์ผู้ช่วยเลขานุการ
 • สร้างระบบของการทำงานร่วมกันระหว่าง ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองให้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นในนโยบายการดูแลของหน่วยงาน
 • พยาบาลเป็นสมาชิกในทีมการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพในหน่วยงาน ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือ ร่วมวางแผนการดูแล ค้นหาอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วย และการพัฒนามาตรฐานการดูแล ในเรื่องการจัดการความปวด การควบคุมอาการ การดูแลแบบองค์รวม การสนับสนุนด้านจิตสังคม และการบริหารจัดการระบบการดูแล
 • ชี้แนะปัจจัยที่ก่อให้เกิดการคุกคามต่อสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วย และสนับสนุนให้เกิดระบบการดูแลที่ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี
 • บันทึกและรายงานถึงความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว และค้นหาอุปสรรคต่อคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยที่มาจากบุคคล วิชาชีพ องค์กร และสังคม
 • สนับสนุนให้เกิดการดูแลที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน และครอบคลุมการดูแลแบบองค์รวม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคองสำหรับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • ร่วมมือกับผู้ป่วยในการทำให้บุคลากรทางการแพทย์ และสังคมทั่วไป เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • สนับสนุนระบบการดูแลที่คำนึงถึง ค่านิยม ความเชื่อ ทั้งของวิชาชีพ ของบุคคล และครอบครัว ในการตัดสินใจ และการปฏิบัติที่เหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานจริยธรรม

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการธนาคารเลือด (BB)

1.รศ.นพ.สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์ที่ปรึกษา
2.รศ.นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณประธานกรรมการ
3.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมรองประธานกรรมการ
4.นางสาวฉัตรนภา ดวงดีรองประธานกรรมการ
5.นางบุษยา เลียบทวีกรรมการ
6.นางสาวธานี รักนามกรรมการ
7.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มกรรมการ
8.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วกรรมการ
9.นางสาวกิรณา สีนิลกรรมการ
10.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยกรรมการ
11.นางสาววราภรณ์ สมวงษ์เลขานุการ
12.นางสาวปานจิต โพธิ์ทองผู้ช่วยเลขานุการ
 • กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเลือดและส่วนประกอบเลือด
 • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเลือดและส่วนประกอบของเลือด
 • ให้ข้อมูลการจัดเก็บเลือดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานตรวจสอบการสำรองเลือดให้เพียงพอต่อความต้องการใช้

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะทำงานพยาบาลป้องกันควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย (ICWN)

1.อ.พญ.ธนยา ศิริปุณย์ที่ปรึกษา
2.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมที่ปรึกษา
3.นางบุษยา เลียบทวีที่ปรึกษา
4.นางสาวธานี รักนามที่ปรึกษา
5.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มที่ปรึกษา
6.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ประธานคณะทำงาน
7.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างคณะทำงาน
8.นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษาคณะทำงาน
9.นางสาวพรทิพา ขวัญราชคณะทำงาน
10.นางสาวกัลย์สุดา สารเสนคณะทำงาน
11.นางสาวสายฝน ศรีน้ำทองคณะทำงาน
12.นางสาวธนิดา นางามคณะทำงาน
13.นางสาวจินดารัตน์ ศิลาชัยคณะทำงาน
14.นางสาวรัตติกาล ทาคำมาคณะทำงาน
15.นางสาวบุษกร สดมภ์พฤกษ์คณะทำงาน
16.นางสาวศิริพรรณ พักศาลาคณะทำงาน
17.นางสาวมะลิ นาคสมพันธุ์คณะทำงาน
18.นางสาวศุภวรรณ สุโพธิ์คณะทำงาน
19.นางสาวกาญจนา ธนะฤกษ์คณะทำงาน
20.นางสาวปรินทร์ยารัตน์ หอมวงษ์คณะทำงาน
21.นางสาวปิยนันท์ ภักดีวุธเลขานุการ
22.นางสาวนันท์ชนก แก้วก้อผู้ช่วยเลขานุการ
 • ร่วมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย และแผนการพยาบาลที่รับผิดชอบ รวมทั้งการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • ร่วมกับ ICN และคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สอบสวน ค้นหาสาเหตุและควบคุมการระบาดของโรค
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน นิเทศ อบรม ด้านการควบคุมโรคติดเชื้อให้แก่บุคลากรภายในหอผู้ป่วยของตนเอง
 • ร่วมกับ ICN หาวิธีการและปรับปรุงคุณภาพงานภายในหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะทำงานด้านความพึงพอใจ (SAT)

1.รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณีที่ปรึกษา
2.ผศ.พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวนประธานคณะทำงาน
3.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมรองประธานคณะทำงาน
4.นางฐิติพร แก้วรุณคำรองประธานคณะทำงาน
5.นางบุษยา เลียบทวีคณะทำงาน
6.นางสาวธานี รักนามคณะทำงาน
7.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์คณะทำงาน
8.นางสมพิศ สุวรรณบูลคณะทำงาน
9.นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้วคณะทำงาน
10.นางสาวณพิชญ์ วัดมณีคณะทำงาน
11.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างคณะทำงาน
12.นางสาวกิรณา สีนิลคณะทำงาน
13.นางดวงรัตน์ มีอารีย์คณะทำงาน
14.นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัยคณะทำงาน
15.นางเนาวรัตน์ เจริญสุขคณะทำงาน
16.นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำคณะทำงาน
17.นางสุนทรา ณ บางช้างคณะทำงาน
18.นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรชูชาติคณะทำงาน
19.นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์คณะทำงาน
20.นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูรคณะทำงาน
21.นางผลา จำปานคณะทำงาน
22.นางสาวภัชรี แดนวิวัฒน์เดชาคณะทำงาน
23.นายเดชา ชุมภูอินทร์คณะทำงาน
24.นางสาวพัชรินทร์ คำอินทร์คณะทำงาน
25.นางสาวบุญรัตน์ วิเชียรทองคณะทำงาน
26.นางสาวสุภลักษณ์ คล้ายบุญคณะทำงาน
27.นางสาวชนชนก แก้วครุฑมาศคณะทำงาน
28.นางสาวชัญญานุช ทองเจริญคณะทำงาน
29.นางสาวจุฑาภรณ์ เนตรโพธิ์แก้วคณะทำงาน
30.นายเกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์คณะทำงาน
31.นางสาววราภรณ์ สมวงษ์คณะทำงาน
32.นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐศรีคณะทำงาน
33.นายสมบูรณ์ อ่อนจันทร์คณะทำงาน
34.นายศักดิ์ดา เชื้อคำเพ็งคณะทำงาน
35.นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดงเลขานุการ
36.นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนาผู้ช่วยเลขานุการ
 • พิจารณา และจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • จัดทำแผนการปรับปรุง การจัดการภายหลังการสำรวจความพึงพอใจ
 • รายงานผลแก่คณะกรรมการความพึงพอใจ ผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้บริหารคณะเพื่อพัฒนาเชิงระบบ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะอนุกรรมการการดูแลและป้องกันการเกิดแผลกดทับ (PI)

1.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมที่ปรึกษา
2.นางบุษยา เลียบทวีที่ปรึกษา
3.นางสาวธานี รักนามที่ปรึกษา
4.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มที่ปรึกษา
5.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ที่ปรึกษา
6.นางสาวมะลิ นาคสมพันธุ์ประธานอนุกรรมการ
7.นางสาวกิรณา สีนิลรองประธานอนุกรรมการ
8.นางสาวปรินทร์ยารัตน์ หอมวงษ์อนุกรรมการ
9.นางสาวกมลชนก โพธิ์เจริญอนุกรรมการ
10.นางสาวปัณฑิตา พัฒนชูอนุกรรมการ
11.นางสาวจาริณี จินดานุอนุกรรมการ
12.นางสาวณปภัต โพธิ์แก้วเลขานุการ
 • กำหนดแนวปฏิบัติป้องกันการเกิดแผลกดทับ
 • เฝ้าระวังและติดตามการเกิดแผลกดทับ ตั้งแต่แรกรับจนถึงจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
 • ประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ ที่นำไปสู่การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ดีและมีความเหมาะสมได้
 • ให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลแผลกดทับแก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการพยาบาลทั้งใหม่และเก่า
 • บันทึกในแบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดแผลกดทับได้ถูกต้อง
 • บันทึกข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและวางแผนการพยาบาล และบันทึกกิจกรรมทางการพยาบาล (Nurse’s Note) ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับได้ถูกต้อง

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะอนุกรรมการความเสี่ยง พลัดตก หกล้ม (Fall)

1.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมที่ปรึกษา
2.นางบุษยา เลียบทวีที่ปรึกษา
3.นางสาวธานี รักนามที่ปรึกษา
4.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มที่ปรึกษา
5.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ที่ปรึกษา
6.นางดวงรัตน์ มีอารีย์ประธานอนุกรรมการ
7.นางสาวกำไลทิพย์ ยาวิลาศรองประธานอนุกรรมการ
8.นางสาวกิรณา สีนิลอนุกรรมการ
9.นายอุเทน ใบยาอนุกรรมการ
10.นายไพศาล พิลาคงอนุกรรมการ
11.นางสาวพรทิพา ขวัญราชอนุกรรมการ
12.นางสาวณิชชา เรือนมูลอนุกรรมการ
13.นางสาวอรณี ปาปะภาอนุกรรมการ
14.นางประภัสสร ชาติประสพอนุกรรมการ
15.นางสาววันเพ็ญ เครือเทศอนุกรรมการ
16.นางสาวนันทิวา ใบยาอนุกรรมการ
17.นางสาววิไลวรรณ ปัตลิกอนุกรรมการ
18.นางสาวสิริญญา ไชยมาคำอนุกรรมการ
19.นางสาวเพชรชมพู พึ่งประสพอนุกรรมการ
20.นางสาวนฤมล มงคลอนุกรรมการ
21.นางสาวจินดารัตน์ ศิลาชัยอนุกรรมการ
22.นางสาวชนนิกานต์ มีเสมอนุกรรมการ
23.นางสาวปัณณรัศม์ เมธีเรืองนนท์อนุกรรมการ
24.นางสาวธัญญรัตน์ มงคลภาสอนุกรรมการ
25.นางสาวพรชนนี โพธิ์ไพศาลอนุกรรมการ
26.นางสาวสุกัญญา จิ้มกระโทกเลขานุการ
 • ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดพลัดตกหกล้ม
 • เฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพลัดตกหกล้มได้อย่างถูกต้อง
 • บันทึกในแบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดการพลัดตกหกล้มและบันทึกทางการพยาบาล (Nurse’s Note) ได้ถูกต้อง
 • อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงเหตุผลของการเฝ้าระวังและป้องกันด้วยวิธีต่างๆ และอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากมีการเฝ้าระวังไม่เพียงพอ
 • ติดสัญลักษณ์บ่งชี้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการพลัดตกหกล้ม
 • วางแผนการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องยา การใช้เครื่องช่วยเดิน การทรงตัว และสภาวะอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
 • บันทึกข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและวางแผนการพยาบาล และบันทึกกิจกรรมทางการพยาบาลในการป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้ม

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะอนุกรรมการจัดการความเจ็บปวด (Pain)

1.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมที่ปรึกษา
2.นางบุษยา เลียบทวีที่ปรึกษา
3.นางสาวธานี รักนามที่ปรึกษา
4.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มที่ปรึกษา
5.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ที่ปรึกษา
6.นางสาวกิติยากร คล่องดีประธานอนุกรรมการ
7.นางสาววารินทร์ กลิ่นนาครองประธานอนุกรรมการ
8.นางสาวกิรณา สีนิลอนุกรรมการ
9.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างอนุกรรมการ
10.นางสาววันเพ็ญ พันธุ์บุตรอนุกรรมการ
11.นางสาวภาวิตา นุชิตศิริภัทราอนุกรรมการ
12.นางสาววิไลวรรณ ปัตลิกอนุกรรมการ
13.นางสาวเสาวลักษณ์ ป้อมบ้านต้าอนุกรรมการ
14.นางสาวนันท์ชนก แก้วก้ออนุกรรมการ
15.นางสาวอรรพี ไชยอ้ายอนุกรรมการ
16.นางสาวกาญจนา วรลาภานนท์อนุกรรมการ
17.นางสุลีพร รัตน์รุ่งเรืองยศอนุกรรมการ
18.นางพาวิกร จำปาบุรีเลขานุการ
19.นางสาวจิตรลดา คงอินทร์ผู้ช่วยเลขานุการ
 • จัดทำแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล เรื่องการจัดการความเจ็บปวด และประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติทางการพยาบาล
 • พัฒนาคุณภาพการพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวด ให้เหมาะสมตามบริบทของผู้ป่วย
 • บันทึกข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผนการพยาบาล และบันทึกกิจกรรมทางการพยาบาลในการจัดการความเจ็บปวด และผลลัพธ์ที่ได้หลังการจัดการความปวด
 • วางแผนการจำหน่ายและดำเนินงานตามแผนเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถจัดการกับความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรัง
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนในเรื่องของการจัดการความเจ็บปวด

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะอนุกรรมการจัดการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

1.พญ.ชไมพร เตชะกำพุที่ปรึกษา
2.นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิมที่ปรึกษา
3.นางบุษยา เลียบทวีที่ปรึกษา
4.นางสาวธานี รักนามที่ปรึกษา
5.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มที่ปรึกษา
6.นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ที่ปรึกษา
7.นางผลา จำปานประธานอนุกรรมการ
8.นางรุ่งนภา ด้วงธรรมรองประธานอนุกรรมการ
9.นางสาวทศพร แสงเนตรสว่างอนุกรรมการ
10.นางสาวกิรณา สีนิลอนุกรรมการ
11.นางสาวพรทิพา ขวัญราชอนุกรรมการ
12.นางสาวเปรมระพี จิตรหิรัญเสนีอนุกรรมการ
13.นางสาวณปภัต โพธิ์แก้วอนุกรรมการ
14.นางสาวเสาวลักษณ์ ป้อมบ้านต้าอนุกรรมการ
15.นางสาวจินดารัตน์ ศิลาชัยอนุกรรมการ
16.นางสาวพาวิกร จำปาบุรีอนุกรรมการ
17.ส.อ.หญิงพยอม นิ่มนวลอนุกรรมการ
18.นางสาวปรินทร์ยารัตน์ หอมวงษ์อนุกรรมการ
19.นางสาวกาญจนา วรลาภานนท์เลขานุการ
20.นางสาวสุวรรณา ช่อกลางผู้ช่วยเลขานุการ
 • วางแผน จัดระบบ และกำหนดแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Stroke
 • ให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย Stroke แก่บุคลากร ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย
 • วางแผนการพยาบาลและวางแผนจำหน่าย
 • ติดตามและทบทวนการดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในโรงพยาบาลและจำหน่ายกลับบ้าน

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment