คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2566

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ ประธานกรรมการ
5. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม รองประธานกรรมการ
6. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
7. นางสาวธานี รักนาม กรรมการ
8. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
9. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ กรรมการ
10. นางฐิติพร แก้วรุณคำ กรรมการ
11. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการ
12. นางสาวณพิชญ์ วัดมณี กรรมการ
13. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง กรรมการ
14. นางสาวกิรณา สีนิล กรรมการ
15. นางดวงรัตน์ มีอารีย์ กรรมการ
16. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย กรรมการ
17. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ กรรมการ
18. นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษา กรรมการ
19. นางอรทัย ห้าวหาญ กรรมการ
20. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำ กรรมการ
21. นางจิตรา สุริยะ กรรมการ
22. นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุล กรรมการ
23. นางสาวกัลย์สุดา สารแสน กรรมการ
24. นายวรรณเฉลิม ชาววัง กรรมการ
25. นางสาวปณัฐดา สอนศรี กรรมการ
26. นางสาวฉัตรนภา ดวงดี กรรมการ
27. นางสุนทรา ณ บางช้าง กรรมการ
28. นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรชูชาติ กรรมการ
29. นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์ กรรมการ
30. นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูร กรรมการ
31. นางปวรรัตน์ ประทุม กรรมการ
32. นางสาวพัชริดา พบถาวร กรรมการ
33. นางสาวไปรยา นะวะมวัฒน์ กรรมการ
34. นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนา กรรมการและเลขานุการ
35. นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประกายแก้ว จรูญวรรธนะ รองประธานกรรมการ
4. นายแพทย์เจนภพ ม้ารุ่งเรือง รองประธานกรรมการ
5. นางฐิติพร แก้วรุณคำ รองประธานกรรมการ
6. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม กรรมการ
7. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
8. นางสาวธานี รักนาม กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
10. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ กรรมการ
11. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการ
12. นางสาวณพิชญ์ วัดมณี กรรมการ
13. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง กรรมการ
14. นางสาวกิรณา สีนิล กรรมการ
15. นางดวงรัตน์ มีอารีย์ กรรมการ
16. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย กรรมการ
17. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ กรรมการ
18. นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษา กรรมการ
19. นางอรทัย ห้าวหาญ กรรมการ
20. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำ กรรมการ
21. นางจิตรา สุริยะ กรรมการ
22. นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุล กรรมการ
23. นางสาวมาลาตรี เขื่อนควบ กรรมการ
24. นายวรรณเฉลิม ชาววัง กรรมการ
25. นางสาวปณัฐดา สอนศรี กรรมการ
26. นางสาวฉัตรนภา ดวงดี กรรมการ
27. นางสาวผกามาศ ใจชอบ กรรมการ
28. นางสุนทรา ณ บางช้าง กรรมการ
29. นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรชูชาติ กรรมการ
30. นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์ กรรมการ
31. นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูร กรรมการ
32. นางปวรรัตน์ ประทุม กรรมการ
33. นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดง กรรมการ
34. นางสาวพัชริดา พบถาวร กรรมการ
35. นางสาวไปรยา นะวะมวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
36. นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ หัตถสิงห์ ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ ลุวีระ ที่ปรึกษา
4. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม ที่ปรึกษา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ ประธานกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันดร งามประเสริฐชัย รองประธานกรรมการ
7. อาจารย์ แพทย์หญิงธนยา ศิริปุณย์ รองประธานกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบริมาส หาญบุญคุนูปการ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วศิน แมตสี่ กรรมการ
10. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
11. นางสาวธานี รักนาม กรรมการ
12. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
13. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการ
14. นางสาวณพิชญ์ วัดมณี กรรมการ
15. นางสาวกิรณา สีนิล กรรมการ
16. นางดวงรัตน์ มีอารีย์ กรรมการ
17. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย กรรมการ
18. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ กรรมการ
19. นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษา กรรมการ
20. นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุล กรรมการ
21. นางสาวฉัตรนภา ดวงดี กรรมการ
22. นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์ กรรมการ
23. นางสาวพรทิพา ขวัญราช กรรมการ
24. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
25. นางสาวปิยนันท์ ภักดีวุธ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26. นางสาวพัชริดา พบถาวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ หัตถสิงห์ รองประธานกรรมการ
4. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม รองประธานกรรมการ
5. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
6. นางสาวธานี รักนาม กรรมการ
7. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
8. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ กรรมการ
9. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการ
10. นางสาวณพิชญ์ วัดมณี กรรมการ
11. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง กรรมการ
12. นางสาวกิรณา สีนิล กรรมการ
13. นางดวงรัตน์ มีอารีย์ กรรมการ
14. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย กรรมการ
15. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ กรรมการ
16. นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษา กรรมการ
17. นางสุนทรา ณ บางช้าง กรรมการ
18. นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์ กรรมการ
19. นางสาวพุทรา ชลสวัสดิ์ กรรมการ
20. นายวรรณเฉลิม ชาววัง กรรมการ
21. นายเกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์ กรรมการ
22. นายเสวก ชมมิ่ง กรรมการ
23. นายสมศักดิ์ เลาะพึ่ง กรรมการ
24. นางสาวปิยนันท์ ภักดีวุธ กรรมการ
25. นางสาวพัชริดา พบถาวร กรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27. นายชาลี กริ่มใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติยศ ภู่วรวรรณ ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบริมาส หาญบุญคุนูปการ รองประธานกรรมการ
4. แพทย์หญิงชไมพร เตชะกำพุ รองประธานกรรมการ
5. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำ รองประธานกรรมการ
6. หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน กรรมการ
7. ตัวแทนแพทย์ประจำโรงพยาบาล กรรมการ
8. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการ
9. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย กรรมการ
10. นางสาวกิรณา สีนิล กรรมการ
11. นางสาวนิภาพร ศรีทิม กรรมการ
12. นางสาวปานจิต โพธิ์ทอง กรรมการ
13. นางสาวพัชรินทร์ คำอินทร์ กรรมการ
14. นางสาวศศิมาภรณ์ อ่อนพุทธา กรรมการ
15. นางสาวขนิษฐา เขียวแสวง กรรมการ
16. นางสถาพร โอสถสมบูรณ์ กรรมการ
17. นายวรรณเฉลิม ชาววัง กรรมการ
18. นางสาวจันทนา โพธิ์ศรีปัทมากุล กรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวณัฐยา เจียมประยูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ ที่ปรึกษา
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติยศ ภู่วรวรรณ ประธานกรรมการ
5. นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุล รองประธานกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติมา ฐิตวัฒน์ กรรมการ
7. แพทย์หญิงชไมพร เตชะกำพุ กรรมการ
8. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม กรรมการ
9. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
10. นางสาวธานี รักนาม กรรมการ
11. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
12. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ กรรมการ
13. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการ
14. นางสาวณพิชญ์ วัดมณี กรรมการ
15. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง กรรมการ
16. นางสาวกิรณา สีนิล กรรมการ
17. นางดวงรัตน์ มีอารีย์ กรรมการ
18. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ กรรมการ
19. นางสาวปฐมา เทพชัยศรี กรรมการ
20. นางสาวพัชรินทร์ ช่วยระวะ กรรมการ
21. นางสาวจิตรานันท์ สุกุมลนันทน์ กรรมการ
22. นางสาวณัฐธิดา เหลืองสุชนกุล กรรมการ
23. นางสาววริษฐา โชติช่วงฉัตรชัย กรรมการ
24. นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนา กรรมการ
25. นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดง กรรมการ
26. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวสุธาทิพย์ เพิ่มพูลพานิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน ประธานกรรมการ
4. แพทย์หญิงปิยะวรรณ งามองอาจ รองประธานกรรมการ
5. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม รองประธานกรรมการ
6. นางฐิติพร แก้วรุณคำ รองประธานกรรมการ
7. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
8. นางสาวธานี รักนาม กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
10. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการ
11. นางสาวสุพัตรา ยอดปัญญา กรรมการ
12. นางสาวกิรณา สีนิล กรรมการ
13. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย กรรมการ
14. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ กรรมการ
15. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำ กรรมการ
16. นางจิตรา สุริยะ กรรมการ
17. นางอรทัย ห้าวหาญ กรรมการ
18. นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุล กรรมการ
19. นางสาวประภัสสร ชาติประสพ กรรมการ
20. นางสาววันเพ็ญ เครือเทศ กรรมการ
21. นางสาวปณัฐดา สอนศรี กรรมการ
22. นางสาวฉัตรนภา ดวงดี กรรมการ
23. นางสาวผกามาศ ใจชอบ กรรมการ
24. นางสุนทรา ณ บางช้าง กรรมการ
25. นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรชูชาติ กรรมการ
26. นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์ กรรมการ
27. นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูร กรรมการ
28. นางปวรรัตน์ ประทุม กรรมการ
29. นางสาวไพริน บุญประเสริฐ กรรมการ
30. นางสาวบัวรัน นิละภา กรรมการ
31. นายศักดิ์ดา เชื้อคำเพ็ง กรรมการ
32. นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนา กรรมการ
33. นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐศรี กรรมการและเลขานุการ
34. นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบริมาส หาญบุญคุนูปการ รองประธานกรรมการ
3. นายแพทย์ขวัญชัย กุมภาพงษ์ รองประธานกรรมการ
4. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม รองประธานกรรมการ
5. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
6. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ กรรมการ
7. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ กรรมการ
8. นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษา กรรมการ
9. นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูร กรรมการ
10. นางสาวพรทิพา ขวัญราช กรรมการ
11. นางสาววรรทนา เกษสุนทร กรรมการ
12. นางสาวชมพูนุท ศรีไกรยุทธ กรรมการ
13. นางสาววิมล ยานพานิชย์ กรรมการ
14. นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดง กรรมการ
15. นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนา กรรมการ
16. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวพัชริดา พบถาวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
2. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม ที่ปรึกษา
3. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำ ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ หัตถสิงห์ ประธานกรรมการ
5. แพทย์หญิงสุธาทิพย์ ชินประดิษฐสุข รองประธานกรรมการ
6. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
7. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ กรรมการ
8. นางสาวณพิชญ์ วัดมณี กรรมการ
9. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง กรรมการ
10. นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษา กรรมการ
11. นางสาวกิรณา สีนิล กรรมการ
12. นางวัลลี เกษมกมลวาทิน กรรมการ
13. นางสาวอลิสา มิฆเนตร กรรมการ
14. นายเดชา ชุมภูอินทร์ กรรมการ
15. นางสาววิชุดา สุขม่วง กรรมการ
16. นางปราณี โฆสิต กรรมการ
17. นางสาวบุษกร สดมพฤกษ์ กรรมการ
18. นางสาวณัฏฐนิกา แสงแก้ว กรรมการ
19. นางพรพิศ ประเสริฐสันเทียะ กรรมการ
20. นายตระกูล ตั้งตระกูล กรรมการ
21. นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุล กรรมการ
22. นางสาวกนกพร มูลนิล กรรมการ
23. นางสาวผกามาศ ใจชอบ กรรมการ
24. นางสาววรรณภา ลือชัย กรรมการ
25. นางสาวณิชารีย์ โต๊ะถม กรรมการ
26. นายชาลี กริ่มใจ กรรมการ
27. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวธานี รักนาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29. นางสาวคำแก้ว เมินขุนทด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ ประธานกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม รองประธานกรรมการ
6. นางฐิติพร แก้วรุณคำ รองประธานกรรมการ
7. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ กรรมการ
8. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
9. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง กรรมการ
10. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำ กรรมการ
11. นางสาวพรทิพา ขวัญราช กรรมการ
12. นางสาวอิศราพรรณ สร้อยพัชรกุล กรรมการ
13. นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ กรรมการ
14. นางสาวพนมเป็น ศรีประดิษฐ์ กรรมการ
15. นางสาวสุดาลักษณ์ กิจจาปัญญากุล กรรมการ
16. นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดง กรรมการ
17. นายศักดิ์ดา เชื้อคำเพ็ง กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติยศ ภู่วรวรรณ ประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองประธานกรรมการ
5. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม กรรมการ
6. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
7. นางสาวธานี รักนาม กรรมการ
8. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
9. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ กรรมการ
10. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการ
11. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง กรรมการ
12. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ กรรมการ
13. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำ กรรมการ
14. นางจิตรา สุริยะ กรรมการ
15. นายวรรณเฉลิม ชาววัง กรรมการ
16. นายเกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์ กรรมการ
17. นางสาวฉัตรนภา ดวงดี กรรมการ
18. นางสาวผกามาศ ใจชอบ กรรมการ
19. นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรชูชาติ กรรมการ
20. นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูร กรรมการ
21. นางสาวดวงใจ สหัสสานนท์ กรรมการ
22. นางสาวสุดาลักษณ์ กิจจาปัญญากุล กรรมการ
23. นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุล กรรมการ
24. นางสาวอิศราพรรณ สร้อยพัชรกุล กรรมการ
25. นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนา กรรมการ
26. นายสมบูรณ์ อ่อนจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28. นางสาวไปรยา นะวะมวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ หัตถสิงห์ รองประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบริมาส หาญบุญคุนูปการ รองประธานกรรมการ
5. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม รองประธานกรรมการ
6. แพทย์หญิงปิยะวรรณ งามองอาจ กรรมการ
7. หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน กรรมการ
8. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
10. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ กรรมการ
11. นางฐิติพร แก้วรุณคำ กรรมการ
12. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการ
13. นางสาวณพิชญ์ วัดมณี กรรมการ
14. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง กรรมการ
15. นางดวงรัตน์ มีอารีย์ กรรมการ
16. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย กรรมการ
17. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ กรรมการ
18. นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษา กรรมการ
19. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำ กรรมการ
20. นางจิตรา สุริยะ กรรมการ
21. นายศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุล กรรมการ
22. นายวรรณเฉลิม ชาววัง กรรมการ
23. นางสาวปณัฐดา สอนศรี กรรมการ
24. นางสาวฉัตรนภา ดวงดี กรรมการ
25. นางสุนทรา ณ บางช้าง กรรมการ
26. นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์ กรรมการ
27. นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูร กรรมการ
28. นางสาวธานี รักนาม กรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวกิรณา สีนิล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30. นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพาพร วัฒนกูล ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน ประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ หัตถสิงห์ รองประธานกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
6. นางสาวธานี รักนาม กรรมการ
7. นางสาวณพิชญ์ วัดมณี กรรมการ
8. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง กรรมการ
9. นายกฤษดา ธรรมราช กรรมการ
10. นายอุเทน ใบยา กรรมการ
11. นางสาวณิชชา เรือนมูล กรรมการ
12. นายณัฐพล เพราะทอง กรรมการ
13. นางสาวชุติมา ผิวโพธ์ กรรมการ
14. นางสถาพร โอสถสมบูรณ์ กรรมการ
15. นางสาวศศิมาภรณ์ อ่อนพุทธา กรรมการ
16. นางวรรทนา เกษสุนทร กรรมการ
17. นายเกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์ กรรมการ
18. นางสาวสุทธิดา กฤษณะสาย กรรมการ
19. นางสาวณันฑิภา ตุ่มไสย์ กรรมการ
20. นางสาววัชรีพร อันทะวงษ์ กรรมการ
21. นางสาวศิริพรรณ พักศาลา กรรมการ
22. นางสาววัฏธิการ์ วงศ์พยัคฆ์ กรรมการ
23. นางสาวอัจฉรา เผ่าพันธ์ กรรมการ
24. นายตระกูล ตั้งตระกูล กรรมการ
25. นางสาวปรินทร์ยารัตน์ หอมวงษ์ กรรมการ
26. นางสาวปัฐริกา เสนา กรรมการ
27. นางสาวภัชรี แดนวิวัฒน์เดชา กรรมการ
28. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
29.. นางวัลลี เกษมกมลวาทิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30. นางสาวจินตภัทร์ เขมรัตน์ตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31. นางสาวอาวีรภรณ์ ทันมัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติมา ฐิตวัฒน์ ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน ที่ปรึกษา
3. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำ ที่ปรึกษา
4. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม ที่ปรึกษา
5. แพทย์หญิงปิยะวรรณ งามองอาจ ประธานกรรมการ
6. นางบุษยา เลียบทวี รองประธานกรรมการ
7. นางสาวธานี รักนาม รองประธานกรรมการ
8. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม รองประธานกรรมการ
9. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ รองประธานกรรมการ
10. นางสาวสุพัตรา ยอดปัญญา กรรมการ
11. นางสาวอทิตา กันแสน กรรมการ
12. นายเดชา ชุมภูอินทร์ กรรมการ
13. นางสาวพัชรินทร์ คำอินทร์ กรรมการ
14. นางสาวกิติยากร คล่องดี กรรมการ
15. นางสาวปานจิต โพธิ์ทอง กรรมการ
16. นางสาวสุกัญญา จิ้มกระโทก กรรมการ
17. นางสาวจิราพร โตแก้ว กรรมการ
18. นางสาวอทิตา กันแสน กรรมการ
19. นางสาววลัยกานต์ สารานพกุล กรรมการ
20. นางสาวนันท์ชนก แก้วก้อ กรรมการ
21. นางสาวพัชรินทร์ คำอินทร์ กรรมการ
22. นางพาวิกร จำปาบุรี กรรมการ
23. นางอุไรวรรณ โตศิริ กรรมการ
24. นางสาวศศิธร วรานนท์วนิช กรรมการ
25. นางสาวสิริญา ไม้หอม กรรมการ
26. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวปรินทร์ยารัตน์ หอมวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์ ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติยศ ภู่วรวรรณ ประธานกรรมการ
3. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม รองประธานกรรมการ
4. นางสาวฉัตรนภา ดวงดี รองประธานกรรมการ
5. นางบุษยา เลียบทวี กรรมการ
6. นางสาวธานี รักนาม กรรมการ
7. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
8. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว กรรมการ
9. นางสาวกิรณา สีนิล กรรมการ
10. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย กรรมการ
11. นางสาววราภรณ์ สมวงษ์ กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวปานจิต โพธิ์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. อาจารย์ แพทย์หญิงธนยา ศิริปุณย์ ที่ปรึกษา
2. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม ที่ปรึกษา
3. นางบุษยา เลียบทวี ที่ปรึกษา
4. นางสาวธานี รักนาม ที่ปรึกษา
5. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม ที่ปรึกษา
6. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ ประธานคณะทำงาน
7. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง คณะทำงาน
8. นางสาวฉวีวรรณ เพ็งรักษา คณะทำงาน
9. นางสาวพรทิพา ขวัญราช คณะทำงาน
10. นางสาวกัลย์สุดา สารเสน คณะทำงาน
11. นางสาวศิวพร ทองประเสริฐ คณะทำงาน
12. นางสาวธนิดา นางาม คณะทำงาน
13. นางสาวจินดารัตน์ ศิลาชัย คณะทำงาน
14. นางสาวรัตติกาล ทาคำมา คณะทำงาน
15. นางสาวบุษกร สดมภ์พฤกษ์ คณะทำงาน
16. นางสาวศิริพรรณ พักศาลา คณะทำงาน
17. นางสาวมะลิ นาคสมพันธุ์ คณะทำงาน
18. นางสาวศุภวรรณ สุโพธิ์ คณะทำงาน
19. นางสาวปรินทร์ยารัตน์ หอมวงษ์ คณะทำงาน
20. นางสาวปิยนันท์ ภักดีวุธ คณะทำงานและเลขานุการ
21. นางสาวนันท์ชนก แก้วก้อ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน ประธานคณะทำงาน
3. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม รองประธานคณะทำงาน
4. นางฐิติพร แก้วรุณคำ รองประธานคณะทำงาน
5. นางบุษยา เลียบทวี คณะทำงาน
6. นางสาวธานี รักนาม คณะทำงาน
7. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ คณะทำงาน
8. นางสาววีระวรณ์ อุ่นแก้ว คณะทำงาน
9. นางสาวณพิชญ์ วัดมณี คณะทำงาน
10. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง คณะทำงาน
11. นางสาวกิรณา สีนิล คณะทำงาน
12. นางดวงรัตน์ มีอารีย์ คณะทำงาน
13. นางสาวศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย คณะทำงาน
14. นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ คณะทำงาน
15. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูขำ คณะทำงาน
16. นางสุนทรา ณ บางช้าง คณะทำงาน
17. นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรชูชาติ คณะทำงาน
18. นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์ คณะทำงาน
19. นางสาวมญชุ์นภา ฉันทรางกูร คณะทำงาน
20. นางผลา จำปาน คณะทำงาน
21. นางสาวภัชรี แดนวิวัฒน์เดชา คณะทำงาน
22. นายเดชา ชุมภูอินทร์ คณะทำงาน
23. นางสาวพัชรินทร์ คำอินทร์ คณะทำงาน
24. นางสาวบุญรัตน์ วิเชียรทอง คณะทำงาน
25. นางสาวสุภลักษณ์ คล้ายบุญ คณะทำงาน
26. นางสาวชนชนก แก้วครุฑมาศ คณะทำงาน
27. นางสาวจุฑาภรณ์ เนตรโพธิ์แก้ว คณะทำงาน
28. นายเกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์ คณะทำงาน
29. นางสาววราภรณ์ สมวงษ์ คณะทำงาน
30. นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐศรี คณะทำงาน
31. นายสมบูรณ์ อ่อนจันทร์ คณะทำงาน
32. นายศักดิ์ดา เชื้อคำเพ็ง คณะทำงาน
33. นางสาวเบญจวรรณ แขวงแดง คณะทำงานและเลขานุการ
34. นางสาวจุฑามาศ จันทร์รัตนา คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
1. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม ที่ปรึกษา
2. นางบุษยา เลียบทวี ที่ปรึกษา
3. นางสาวธานี รักนาม ที่ปรึกษา
4. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม ที่ปรึกษา
5. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ ที่ปรึกษา
6. นางสาวมะลิ นาคสมพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ
7. นางสาวกิรณา สีนิล รองประธานอนุกรรมการ
8. นางสาวปรินทร์ยารัตน์ หอมวงษ์ อนุกรรมการ
9. นางสาวชุติมา ผิวโพธิ์ อนุกรรมการ
10. นางสาวจารินี จินดานุ อนุกรรมการ
11. นางสาวศศิมาภรณ์ อ่อนพุทธา อนุกรรมการ
12. นางสาวนันทิวา ใบยา อนุกรรมการ
13. นางสาวณปภัต โพธิ์แก้ว อนุกรรมการและเลขานุการ
1. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม ที่ปรึกษา
2. นางบุษยา เลียบทวี ที่ปรึกษา
3. นางสาวธานี รักนาม ที่ปรึกษา
4. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม ที่ปรึกษา
5. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ ที่ปรึกษา
6. นางดวงรัตน์ มีอารีย์ ประธานอนุกรรมการ
7. นางสาวกำไลทิพย์ ยาวิลาศ รองประธานอนุกรรมการ
8. นางสาวกิรณา สีนิล อนุกรรมการ
9. นายอุเทน ใบยา อนุกรรมการ
10. นายไพศาล พิลาคง อนุกรรมการ
11. นางสาวพรทิพา ขวัญราช อนุกรรมการ
12. นางสาวณิชชา เรือนมูล อนุกรรมการ
13. นางสาวณัฐยา เจียมประยูร อนุกรรมการ
14. นางประภัสสร ชาติประสพ อนุกรรมการ
15. นางสาววันเพ็ญ เครือเทศ อนุกรรมการ
16. นางสาวนันทิวา ใบยา อนุกรรมการ
17. นางสาวธนพร ลมลอย อนุกรรมการ
18. นางสาวสิริญญา ไชยมาคำ อนุกรรมการ
19. นางสาวเพชรชมพู พึ่งประสพ อนุกรรมการ
20. นางสาวจินดารัตน์ ศิลาชัย อนุกรรมการ
21. นางสาวชนนิกานต์ มีเสม อนุกรรมการ
22. นางสาวธัญญรัตน์ มงคลภาส อนุกรรมการ
23. นางสาวพรชนนี โพธิ์ไพศาล อนุกรรมการ
24. นางสาวสุกัญญา จิ้มกระโทก เลขานุการและอนุกรรมการ
1. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม ที่ปรึกษา
2. นางบุษยา เลียบทวี ที่ปรึกษา
3. นางสาวธานี รักนาม ที่ปรึกษา
4. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม ที่ปรึกษา
5. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ ที่ปรึกษา
6. นางสาวกิติยากร คล่องดี ประธานอนุกรรมการ
7. นางสาววารินทร์ กลิ่นนาค รองประธานอนุกรรมการ
8. นางสาวกิรณา สีนิล อนุกรรมการ
9. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง อนุกรรมการ
10. นางสาววันเพ็ญ พันธุ์บุตร อนุกรรมการ
11. นางสาวธนพร ลมลอย อนุกรรมการ
12. นางสาวนันท์ชนก แก้วก้อ อนุกรรมการ
13. นางสาวอรรพี ไชยอ้าย อนุกรรมการ
14. นางสาวอารยา อุทธิยา อนุกรรมการ
15. นางสาวเพ็ญนภา มูลเข้า อนุกรรมการ
16. นางสาวศุภลักษณ์ ภาคภูมิ อนุกรรมการ
17. นางพาวิกร จำปาบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวจิตรลดา คงอินทร์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. แพทย์หญิงชไมพร เตชะกำพุ ที่ปรึกษา
2. นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม ที่ปรึกษา
3. นางบุษยา เลียบทวี ที่ปรึกษา
4. นางสาวธานี รักนาม ที่ปรึกษา
5. นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม ที่ปรึกษา
6. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ ที่ปรึกษา
7. นางผลา จำปาน ประธานอนุกรรมการ
8. นางรุ่งนภา ด้วงธรรม รองประธานอนุกรรมการ
9. นางสาวทศพร แสงเนตรสว่าง อนุกรรมการ
10. นางสาวกิรณา สีนิล อนุกรรมการ
11. นางสาวพรทิพา ขวัญราช อนุกรรมการ
12. นางสาวเปรมระพี จิตรหิรัญเสนี อนุกรรมการ
13. นางสาวณปภัต โพธิ์แก้ว อนุกรรมการ
14. นางสาวจิตรลดา คงอินทร์ อนุกรรมการ
15. นางสาวจินดารัตน์ ศิลาชัย อนุกรรมการ
16. นางสาวพาวิกร จำปาบุรี อนุกรรมการ
17. สิบเอกหญิงพยอม นิ่มนวล อนุกรรมการ
18. นางสาวปรินทร์ยารัตน์ หอมวงษ์ อนุกรรมการ
19. นางสาววัชรีพร อันทะวงษ์ อนุกรรมการ
20. นางสาวสุวรรณา ช่อกลาง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ