งาน Mahidol Quality Fair

ประจำปี 2565

LogoMU

Good Governance in Digital Era

29 พฤศจิกายน 2565

ภายในงานพบกับ

  • การเสวนา เรื่อง “How to digitally transform MU”
  • การบรรยาย หัวข้อ “Digital Governance”
  • การนำเสนอผลงาน Team Good Practice Award / Innovative Teaching Award
  • การนำเสนอผลงาน Public Policy Advocacy Award / Oral Presentation / Poster Presentation / Story Telling
  • กำหนดการงาน Mahidol Quality Fair ปี 2565 คลิก
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก  และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่นี่

▶ ผลงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) / นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ Innovation in Quality Development (InQD)

กลุ่มงาน “บริการสุขภาพ”

(C025 : TOGETHER, we can do so much…)

การพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น Initial Quality Development (IQD) / การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement (CQI)

กลุ่มงาน “Digital University”

(M088 : การพัฒนาระบบการรายงานผลการตรวจ ATK)

▶ ภาพกิจกรรม

Mahidol Quality Fair ปี 2565