การรับรองคุณภาพมาตรฐาน

การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

แพทยสภา
สมาคมโรคไต

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Nephrology Society of Thailand ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมโรคไตฯ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัญโญ เพ็ญชาติ (ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2517

ในปัจจุบัน สมาคมโรคไตฯยังได้เข้าไปมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง นโยบายสาธารณสุขด้านโรคไตของประเทศ โดยทำงานประสานกับ กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. นอกจากนี้ สมาคมโรคไตฯ รับหน้าที่จากแพทยสภา ดูแลคุณภาพการฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมทั่วประเทศ

Timeline การรับรองคุณภาพมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

รับรองครั้งที่ 1
ระยะเวลาการรับรอง: 22 ตุลาคม 2544 – 21 ตุลาคม 2548

รับรองครั้งที่ 2
ระยะเวลาการรับรอง: 15 มิถุนายน 2549 – 14 มิถุนายน 2553

รับรองครั้งที่ 3
ระยะเวลาการรับรอง: 14 มิถุนายน 2553 – 30 มิถุนายน 2557

รับรองครั้งที่ 4
ระยะเวลาการรับรอง: 30 มิถุนายน 2557 – 30 มิถุนายน 2561

รับรองครั้งที่ 5
ระยะเวลาการรับรอง: 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2565

มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม