การรับรองคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

(Laboratory Accreditation)

สภาเทคนิค
Logo_Laboratory_Accreditation.pdf

ในระยะแรกการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องเป็นไปตามพระราช บัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 โดยมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และไม่ให้มีผู้แสวงหาผลประโยชน์หรือใช้วิชาชีพโดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ต่อมามีการออกพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อให้การประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีบทบาทควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และส่งเสริมความ ก้าวหน้า ของวิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ ควบคุม ส่งเสริม พัฒนาและกำหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ การดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ยังอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการออกพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2547* ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้มีการแยกอำนาจการควบคุมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ออกจากอำนาจของคณะ กรรมการการประกอบโรคศิลปะ และให้มีสภาเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน

Timeline การรับรองคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

รับรองครั้งที่ 1
ระยะเวลาการรับรอง: 11 เมษายน 2556 – 10 เมษายน 2559

รับรองครั้งที่ 2
ระยะเวลาการรับรอง: 17 ตุลาคม 2559 – 16 ตุลาคม 2562

รับรองครั้งที่ 3
ระยะเวลาการรับรอง: 4 มิถุนายน 2563 – 3 มิถุนายน 2566

รับรองครั้งที่ 4
ระยะเวลาการรับรอง: 2 กุมภาพันธ์ 2567 – 1 กุมภาพันธ์ 2570

Laboratory Accreditation