OKRs

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

Timeline การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักการของ OKRs

OKRs ครั้งที่ 1
ระยะเวลาการปฏิบัติ : กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563

OKRs ครั้งที่ 2
ระยะเวลาการปฏิบัติ : มกราคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2564

OKRs ครั้งที่ 3
ระยะเวลาการปฏิบัติ : สิงหาคม 2564 – ตุลาคม 2564

Theme : Only @ TropMed 

OKRs ครั้งที่ 4
ระยะเวลาการปฏิบัติ : พฤษภาคม 2565 – กรกฎาคม 2565

Theme : ยุทธศาสตร์ของท่าน ยุทธศาสตร์ของเรา ทิศทางของทุกคน 

OKRs ครั้งที่ 5
ระยะเวลาการปฏิบัติ : กุมภาพันธ์ 2566 – เมษายน 2566

OKRs ครั้งที่ 6
ระยะเวลาการปฏิบัติ : มกราคม 2567 – มีนาคม 2567

Theme : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

OKRs