ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก

วันเวลา 9.00 - 12.00 น. และคลินิกที่ออกตรวจเวลา 13.00 - 16.00 น. และคลินิกที่ออกตรวจ
จันทร์แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.วัฒนา เลี้ยววัฒนา (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคตับ)พญ.ชไมพร เตชะกำพุ (คลินิกโรคระบบประสาท)
พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)นพ.ชรินทร์ ถาวรคุโณ
นพ.สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคเลือด)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
พญ.นิดา เสรีฉันทฤกษ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.วัชรี อรุณสดใส (คลินิกโรคเด็ก)
อังคารแพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ (คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ)พญ.นิดา เสรีฉันทฤกษ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู) TMD
พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน (คลินิกโรคหัวใจ)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคปอด)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
พญ.ชไมพร เตชะกำพุ (คลินิกโรคระบบประสาท)
พญ.สลิล ศิรินาม (คลินิกโรคเด็ก)
พุธแพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)นพ.ขวัญชัย กุมภาพงษ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล (คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ)พญ.ศิริวรรณ วนิชชานนท์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.จิรยุทธ วิญญูปกรณ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)นพ.สมชัย วัฒนาสันดาภรณ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.ชัยสิทธิ์ ศิวากรณ์ (คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต)
นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล (คลินิกโรคเด็ก)
พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี (คลินิกโรคภูมิแพ้) ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
พฤหัสบดีแพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.บริมาส หาญบุญคุณูปการ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)นพ.จิรยุทธ วิญญูปกรณ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ (คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ (คลินิกโรคเด็ก)
พญ.ธนยา ศิริปุณย์ (คลินิกโรคติดเชื้อ)
ศุกร์แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)
พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
พญ.วีรวรรณ ลุวีระ (คลินิกโรคติดเชื้อ)
นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ (คลินิกอายุกรรมทั่วไปและโรคไต)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
นพ.วศิน แมตสี่ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล (คลินิกโรคเด็ก)
พ.ญ.ชไมพร เตชะกำพุ (คลินิกโรคระบบประสาท)

อัพเดทวันที่ 30/07/2563