ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก

วันเวลา 9.00 - 12.00 น. และคลินิกที่ออกตรวจเวลา 13.00 - 16.00 น. และคลินิกที่ออกตรวจ
จันทร์แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.วัฒนา เลี้ยววัฒนา (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคตับ)พญ.ชไมพร เตชะกำพุ (คลินิกโรคระบบประสาท)
พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)นพ.ชรินทร์ ถาวรคุโณ
นพ.สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคเลือด)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
พญ.วัชรี อรุณสดใส (คลินิกโรคเด็ก)
พญ.ธนยา ศิริปุณย์ (คลินิกโรคติดเชื้อ)
นพ.โลกเชษฐ์ ธนสุกาญจน์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.อภิณัฐ เพ่งเรืองโรจนชัย (คลินิกโรคหัวใจ)
อังคารแพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ (คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ)พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู) TMD
พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน (คลินิกโรคหัวใจ)พญ.นิดา เสรีฉันทฤกษ์ (คลินิกเบาหวาน และต่อมไร้ท่อ)
นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคปอด)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
พญ.ชไมพร เตชะกำพุ (คลินิกโรคระบบประสาท)
พญ.สลิล ศิรินาม (คลินิกโรคเด็ก)
พญ.สุธาทิพย์ ชินประดิษฐสุข (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)
พุธแพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)นพ.ขวัญชัย กุมภาพงษ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล (คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ)นพ.สมชัย วัฒนาสันดาภรณ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล (คลินิกโรคเด็ก)
พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี (คลินิกโรคภูมิแพ้) ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
พญ.นิดา เสรีฉันทฤกษ์ (คลินิกเบาหวาน และต่อมไร้ท่อ)
พฤหัสบดีแพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.บริมาส หาญบุญคุณูปการ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)พญ.สุธาทิพย์ ชินประดิษฐสุข (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)
พญ.ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ (คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ (คลินิกโรคเด็ก)
พญ.ธนยา ศิริปุณย์ (คลินิกโรคติดเชื้อ)
นพ.อภิณัฐ เพ่งเรืองโรจนชัย (คลินิกโรคหัวใจ)
พญ.ชไมพร เตชะกำพุ (คลินิกโรคระบบประสาท)
ศุกร์แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)พญ.พิมพ์พรรณ พิสุทธิ์ศาล (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.วีรวรรณ ลุวีระ (คลินิกโรคติดเชื้อ)
นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ (คลินิกอายุกรรมทั่วไปและโรคไต)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
นพ.วศิน แมตสี่ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล (คลินิกโรคเด็ก)
พญ. วิภา ธนาชาติเวทย์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)

อัพเดทวันที่ 12/07/2023