งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งค่ารักษาพยาบาลตามประกาศของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

รหัส HISรายการราคา (บาท)หมายเหตุ
PT001การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด150
PT004อบความร้อนด้วยคลื่นสั้น150
PT005กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า150
PT006ออกกำลังกายเพื่อการรักษา200
PT007อบด้วยแผ่นประคบความร้อน100
PT012รักษาด้วยความเย็น100
PT013จัดกระดูกเฉพาะส่วนและดัดดึงข้อต่อ200
PT014รักษาด้วยหม้อพาราฟิน100
PT017การดึงคอด้วยเครื่อง150
PT018การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์120ต่อตำแหน่ง
PT020ฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน150
PT024การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์แบบผสม150
PT038Home Program150
PT045กดจุดและนวดเพื่อการรักษา200
PT046การพันเทป100ต่อตำแหน่ง
PT047การปรับยืนด้วยเตียง150
PT049การดึงหลังด้วยเครื่อง150
PT050การรักษาผู้ป่วยระบบหัวใจและทางเดินหายใจ200
PT066การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล500ต่อตำแหน่ง
PT067การรักษาด้วยเลเซอร์แบบสแกนพื้นที่200ต่อตำแหน่ง
PT068การรักษาด้วยเลเซอร์แบบฝังเข็ม150
PT069เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง150
PT070การออกกำลังกายด้วยเครื่องจักรยานนอน150
PT071การรักษาด้วย Cryotherapy150
PT072การกระตุ้นกลืนด้วยเครื่อง VItalStim750

หมายเหตุ อัตราค่ารักษาทางกายภาพบำบัดที่ปรากฎในตารางนี้ เป็นอัตราค่าบริการในเวลาราชการเท่านั้น โดยอัตราค่าบริการนอกเวลาราชการ จะเพิ่มขึ้นในแต่ละรายการ 15%