บุคลากรงานบริหารและธุรการ

Pakamas

นางสาวผกามาศ  ใจชอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
E-mail : pakamas.jai@mahidol.ac.th

Tainjai

นางเตือนใจ คีตะนนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : pakamas.jai@mahidol.ac.th

Jutamas Pra

นางสาวจุฑามาศ  ประเสริฐศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : jutamas.pra@mahidol.ac.th

Nicharee

นางสาวณิชารีย์  โต๊ะถม
พนักงานธุรการ ระดับ ส.2
E-mail : nicharee.tho@mahidol.ac.th

Wannapa

นางวรรณภา ลือชัย
พนักงานธุรการ ระดับส.1
E-mail : wannapa.lue@mahidol.ac.th

สุรสิทธ์ เหล็กเพชร

นายสุรสิทธิ์  เหล็กเพชร
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.1
E-mail : surasit.lek@mahidol.ac.th

Watchara

นายวัชระ เภาด้วง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.1
E-mail : watchara.pao@mahidol.ac.th

Suksan

นายสุขสันต์ ทองมาก
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ บ.1
E-mail : suksan.tho@mahidol.ac.th

สมพงษ์

นายสมพงษ์  คงคาช่วย
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.1
E-mail : somphong.kho@mahidol.ac.th

Banjawan

นางสาวเบญจวรรณ สันทัด
พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1
E-mail : benchawan.san@mahidol.ac.th

Paisan

นายไพศาล  พิลาคง
พนักงานเวรเปล ระดับ บ.1
E-mail : paisal.pil@mahidol.ac.th

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment