งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท

ความเป็นมาการจัดงานมหกรรมคุณภาพ

งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโรงพยาบาลและสถาบันในเครือข่าย จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันประสาทวิทยา / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ / สถาบันโรคผิวหนัง / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ / โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า / โรงพยาบาลราชวิถี / โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างความตระหนัก และทิศทางการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงพยาบาลและสถาบันบนถนนราชวิถี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานในด้านต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย ในปี พ.ศ. 2562 มีโรงพยาบาลและสถาบันเข้าร่วมในเครือข่ายเพิ่ม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / โรงพยาบาลสงฆ์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งานมหกรรมคุณภาพพื้นที่ทุ่งพญาไท”

จัดทำโดยโรงพยาบาลสงฆ์ – ปี 2565

Timeline การจัดงานมหกรรมคุณภาพ

ครั้งที่ 1

ปี 2555
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่: 23 – 24 สิงหาคม 2555
Theme: เพิ่มพลังให้องค์กรด้วยการเรียนรู้และนวัตกรรม Energizer Our Organization with Knowledge & Innovation

ครั้งที่ 2

ปี 2556
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลราชวืถี
วันที่: 1 – 2 สิงหาคม 2556
Theme: เพิ่มพลังให้องค์กรผ่านเครือข่ายคุณภาพ Maximizing Healthcare Resources through Networking

ครั้งที่ 3

ปี 2557
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่: 27 – 28 สิงหาคม 2557
Theme: เรียนรู้ร่วมกัน บนถนนสายคุณภาพ Work Together…Learn Together

ครั้งที่ 4

ปี 2558
เจ้าภาพ: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่: 20 – 21 สิงหาคม 2558
Theme: ก้าวกระโดดร่วมกันสู่ความเป็นเลิศ Triple Jump for Performance Excellence

ครั้งที่ 5

ปี 2559
เจ้าภาพ: สถาบันประสาทวิทยา
วันที่: 14 – 15 กรกฎาคม 2559
Theme: คุณค่าที่สมคุณค่า Appropriate Quality

ครั้งที่ 6

ปี 2560
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
วันที่: 2 – 3 พฤศจิกายน 2560
Theme: ก้าวไปด้วยกันกับงานคุณภาพ สู่ความยั่งยืน Quality Ensures Sustainability

ครั้งที่ 7

ปี 2561
เจ้าภาพ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
วันที่: 29 – 30 พฤศจิกายน 2561
Theme: คุณภาพ ยุค 4.0 เพื่อการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน: Quality 4.0 for sustainable health care

ครั้งที่ 8

ปี 2562
เจ้าภาพ: สถาบันโรคผิวหนัง
วันที่: 28 – 29 พฤศจิกายน 2562
Theme: Precision medicine & HA

งดการจัดงาน

ปี 2563-2564
งดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ครั้งที่ 9

ปี 2565
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลสงฆ์
วันที่: 2-3 พฤษภาคม 2565
Theme: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19

ครั้งที่ 10

ปี 2566
เจ้าภาพ: รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
วันที่: 14-15 ธันวาคม 2566
Theme: พัฒนาเครือข่ายที่เชื่อมโยงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ

ครั้งที่ 11

ปี 2567
เจ้าภาพ: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่:  2567
Theme: XXXX

เวปไซต์หลักเครือข่าย

4.พระมงกุฏฯ
rj-logo
Rama Logo
QSNICH-logo
Neuro-logo
TropMed Logo
NCI-logo
inderm-logo
priest-logo
Dent Logo
smartteen-logo