ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 25 :  มีนาคม 2568 Click
 • งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 11 :  2567 Click
 • งาน Mahidol Quality Fair ประจำปี 2567 : XX พฤศจิกายน 2567 Click
 • โครงการถ่ายทอดความรู้ Smart Knowledge Management HA (KM.HA) ประจำปี 2568 Click
 • งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2567 : 16 สิงหาคม 2567 Click
 • การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 : 13-16 มีนาคม 2567 Click
 • งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 : 14-15 ธันวาคม 2566 Click
 • งาน Mahidol Quality Fair ประจำปี 2566 : 28 พฤศจิกายน 2566 Click
 • โครงการถ่ายทอดความรู้ Smart Knowledge Management HA (KM.HA) ประจำปี 2567 Click
 • งาน TropMed Quality Fair ครั้งที่ 3 : 5 กรกฎาคม 2566 Click
 • การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 : 15-17 มีนาคม 2566 Click
 • งาน Mahidol Quality Fair ประจำปี 2565 : 29 พฤศจิกายน 2565 Click
 • โครงการถ่ายทอดความรู้ Smart Knowledge Management HA (KM.HA) ประจำปี 2566 Click
 • งาน Mahidol Quality Fair ประจำปี 2565 : 29 พฤศจิกายน 2565 Click
 • การเยี่ยมสำรวจต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 3 : 29-30 สิงหาคม 2565
 • การประเมินการรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) : 24 สิงหาคม 2565
 • งานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและภาคโรงพยาบาล ประจำปี 2565 :  22-26 สิงหาคม 2565  Click
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ Wow Rally Day 2022 : 6-7 สิงหาคม 2565 Click
 • งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 : 2-3 พฤษภาคม 2565 Click
 • การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 : 9-11 มีนาคม 2565 Click
 • โครงการถ่ายทอดความรู้ Smart Knowledge Management HA (KM.HA) ประจำปี 2565 Click
 • งาน Mahidol Quality Fair ประจำปี 2564 : 30 พฤศจิกายน 2564 Click
 • งาน TropMed Quality Fair ครั้งที่ 2 : 6 สิงหาคม 2564 Click
 • การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21 : 17-19 มีนาคม 2564 Click
 • โครงการถ่ายทอดความรู้ Smart Knowledge Management HA (KM.HA) ประจำปี 2564 Click
 • งาน Mahidol Quality Fair ประจำปี 2563 : 24 พฤศจิกายน 2563 Click
 • การเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) : 27 ตุลาคม 2563
 • งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2563 : 16 ตุลาคม 2563  Click
 • งานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและภาคโรงพยาบาล ประจำปี 2563 : 6-7 สิงหาคม 2563  Click

ข่าวประชาสัมพันธ์